Lom

 

Pohorie Javorníkov, v ktorom sa nachádza obec Veľké Rovné, patrí horopisne k časti západokarpatskej sústavy. Je časťou takzvaného flyšového pásma, ktoré vzniklo mocným vrásnením. Je to celkom nové, súvislé a samostatné horské pásmo na vonkajšom obvode karpatského oblúka. Flyš je skupina jednotvárnych navzájom podobných hornín. Povrch je teda hornatý s malými dolinkami a grapami. Podhorské svahy zdobia terasovité políčka. Pohoria sú hlavne z pieskovca a ílovitých bridlíc. To, že Veľké Rovné patrí do územia flyšového pásma s bohatým výskytom pieskovca dokazuje aj lom v časti obce Bieščari.